Сведения о дивидендах

 «YOG`GAR» акциядорлик жамиятининг  2013-2014-2015-2016  йиллар  учун  хисобланган  девиденд тугрисида  маълумот

 

          «YOG`GAR» акциядорлик жамиятининг  2013 йил  якуни  буйича  485 219,0 минг сум  соф  фойда олиниб, соф  фойданинг  54  фоизи  ,яъни 262 019,0 минг сум  девидендга  ажратилган  булиб, хар  бир  акцияга   780  сум  676  тийиндан  девиденд  хисобанди.

          «YOG`GAR» акциядорлик жамиятининг  2014 йил  якуни  буйича   517 431,0 минг сум   соф  фойда олиниб, соф  фойданинг  50  фоизи  , яъни   258 715,0 минг  сум  девидендга  ажратилган  булиб, хар  бир  акцияга   77  сум  083  тийиндан  девиденд  хисобанди.

          «YOG`GAR» акциядорлик жамиятининг  2015 йил  якуни  буйича  520 787,0 минг сум  соф  фойда олиниб, соф  фойданинг  60  фоизи  , яъни   312 472,0 минг  сум  девидендга  ажратилган  булиб, хар  бир  акцияга   93  сум  099  тийиндан  девиденд  хисобанди.

          «YOG`GAR» акциядорлик жамиятининг  2016 йил  якуни  буйича 58 251,0  минг  сум   соф  фойда олиниб, соф  фойданинг  40  фоизи  ,яъни  23 300,4 минг сум  девидендга  ажратилган  булиб, хар  бир  акцияга   7  сум  172  тийиндан  девиденд  хисобанди.

          Хозирги  кунда  девидендлар  тулиги  билан  утказиб  берилаяпти.

 

 

Полезные ссылки